Oğuzkaan Koleji
    İlkokullarımızda;
  • 1. Yabancı Dil İngilizce
  • 2. Yabancı Dil İspanyolca'dır

Öğrencilerimiz anaokulundan itibaren İngilizce ve İspanyolca öğrenirler. Hedefimiz öğrenilen yabancı dilde öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilme becerisine ulaşmasıdır.

“A language is not just words. It’s a culture, a tradition, a unification of a community, a whole history that creates what a community is. It’s all embodied in a language.”

ÇOKLU ZEKA KURAMINA GÖRE YABANCI DİL ÖĞRETİYORUZ

Hedefimiz, kendi kültürünü bilen, farklı kültürlere saygıyla yaklaşan, öğrendiği yabancı dilde iletişim kurabilen, çağdaş, yaratıcı ve gelişime açık bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimize doğal iletişim ortamları oluşturarak, dil becerilerini etkili kullanmayı öğretiyoruz.

Yabancı dil öğretiminde en etkili yöntemler olan Communicative Approach (İletişimsel Yaklaşım) Total Physical Response (Bütüncül Fiziksel Tepki) ve Creative Thinking (Yaratıcı Düşünce) metotlarını kullanıyoruz.

İKİ FARKLI ÖĞRETMENDEN ÖĞRENİYORLAR

Öğrenmenin en yoğun olduğu ve dil becerilerinin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği ilkokul yıllarında, İngilizce dersleri; Main Course ve Skills dersleri olarak Türk ve yabancı öğretmenler tarafından eş güdümlü olarak yürütülür.

İlkokullarımızdaki amacımız, öğrencilerimizin bir dünya dili olan İngilizceyi zevkli bir şekilde ve doğru öğrenim yöntemleri ile öğrenmeleri için gerekli altyapıyı oluşturmaktır. Bu sınıflarda dil öğretimi özellikle oyun, şarkı, video, dramatizasyon, hikaye anlatımı gibi yöntemler ve araçlar kullanılarak yapılmaktadır.

DİJİTAL ÖĞRENME

1,2,3. sınıflarımızda her hafta online platformumuz Kidzwonder’dan kısa ve eğlenceli bir çalışma verilir. Teknoloji çağında yetişen çocuklarımıza verilen bu online çalışmalar öğrendiklerini eğlenerek tekrarlamalarına yardımcı olur. Öğrencilerimiz platformda bulunan dijital kütüphaneden kitap okur ve bu kitapların etkinliklerini tamamlar.

4. sınıflarımızda ise yabancı dil eğitim programımıza paralel olarak kullanıma açtığımız dijital kütüphane olan Raz-Plus platformundan öğrencilerimiz çeşitli alanlara ve okuma seviyelerine göre eğitimini aldıkları dilde kitap okurlar. Kitap okumanın yanı sıra öğrencilerimiz aynı platform üzerinden UNICEF ile yapılan iş birliği kapsamında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerine katılırlar. Bu sosyal sorumluluk projelerindeki amacımız öğrencilerimizde hem dünyada yaşanan sorunların farkına varma ve sorgulama bilinci oluşturmak hem de dil öğrenirken onları aktif katılımcılar haline getirmektir.

PROJE TABANLI ÖĞRENİM VE DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALAR

Öğrencilerimizin yabancı dilde kendilerini ifade ederken özgüven kazanmaları ve konuşma becerilerini geliştirmeleri için belirli periyotlarda proje ödevleri vermekteyiz ve projelerini sunmalarını istemekteyiz.

Ayrıca disiplinler arası eğitim programımız çerçevesinde yabancı dil ve diğer bütün disiplinlere ait kavramları seçilen belli temalar etrafında bir araya getirerek öğrencilerimizle aylık çalışmalar yapmaktayız. Disiplinler arası çalışmaların uygulanması öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmekte ve farklı bakış açıları kazanmalarını sağlamaktadır. Derslerimiz, bütünsel bir öğretim ortamı sağlamak amacıyla disiplinler arası bir yaklaşımla yapılandırılmaktadır.

Eğlenceli, yaratıcı ve interaktif öğrenme ortamlarında öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek, yoğun yabancı dil eğitimi ile kavramları hem anadillerinde hem de öğrendikleri dilde irdeleyerek bütünsel olarak kavramalarını sağlamaktır.

ULUSLARARASI SINAVLAR

Yabancı dil öğrenimi, kendi kültürünü dünya kültürleriyle beraber özümseyen öğrencilerimizin bakış açısını zenginleştirir. Dil öğrenme sürecini eğlenceli ve yaratıcı bir hale getirmek ise en modern yöntem, teknik ve yaklaşımlarla mümkündür. Bu süreçte dünya standartlarına uygun ve uluslararası geçerliliği olan ölçme değerlendirme metotları ile doğru bir yol izlemek gerekir.

Biz de Oğuzkaan Koleji olarak, 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizin başarılarının uluslararası bir sınavla değerlendirilmesi için, IEC ESOL sınavlarına katılımlarını teşvik etmekteyiz.

Sınavlar, öğrencilerin İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma bilgilerini ölçer ve dört alandaki becerilerini geliştirecek ve destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Avrupa Dil Çerçeve Programı (CEFR) standartlarında sınav yapan kuruluşları akredite eden tarafsız bir kurum olan ALTE (Association lf Language Testers in Europe) ve QUALITY ENGLISH tarafından onaylı IEC ESOL sınavları, İngilizce dil bilgisi seviyesini gösteren açık ve güvenilir bir değerlendirme sistemi olarak kabul edilmektedir.

Öğrencilerimiz her yıl İstanbul, Marmara ve Türkiye ortalamalarının üzerinde başarı göstermektedirler.

1.SINIF İNGİLİZCE PROGRAMI

Öğrencilerimiz haftada 11 saat İngilizce dersi görmektedirler. Hedefimiz bireysel ve grup çalışmaları yaparak dinleme, konuşma, okuma ve yavaş yavaş yazmaya yönelik aktivite ve oyunlar aracılığıyla İngilizceyi sevdirmektir. Yıl sonunda ise öğrencilerimiz basit yönergeleri anlar, diyalog kurar, kişisel bilgi alışverişinde bulunur ve seviyesine uygun hikayeleri okur ve anlar.

Etkinliklerimiz: Yıl Sonu Gösterileri, Projeler, Disiplinler Arası Çalışmalar.

2.SINIF İNGİLİZCE PROGRAMI

Öğrencilerimiz haftada 11 saat İngilizce dersi görmektedirler. Amacımız dört temel dil becerilerini ve özellikle kişiler arası iletişim becerilerini geliştirmektir. Bu da onların öğrendikleri dili sadece iletişim amaçlı değil; farklı alanlarda da yetkin kullanmalarına olanak sağlar. Bu becerileri kullanabilen öğrencilerimiz gelecek yıllarda dil öğrenmeye rahatlıkla devam edebilmektedir.

Etkinliklerimiz: English Breakfast, Projeler, Disiplinler Arası Çalışmalar, Spell Check.

3.SINIF İNGİLİZCE PROGRAMI

Öğrencilerimiz haftada 12 saat İngilizce dersi görmektedirler. Öğrencilerimizin farklı konularda iletişim kurabilmeleri, fikir ve düşüncelerini, içinde bulundukları ortama uygun bir şekilde ifade edebilmeleri hedeflenmektedir. Öğrenciler verilen yönergeleri dinler, çeşitli dinleme aktiviteleri yapar, farklı konularla ilgili okuma çalışmaları ve yazı çalışmalarına ağırlık verir.

Etkinliklerimiz: Projeler, Disiplinler Arası Çalışmalar, Spell Check, Action Time.

4.SINIF İNGİLİZCE PROGRAMI

Öğrencilerimiz haftada 10 saat İngilizce dersi görmektedirler. Hedefimiz öğrencilerimizin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek ve aynı zamanda gelecekteki çalışmalarına da temel oluşturmaktır. Öğrencilerimiz okudukları metnin ana fikrini ve detaylarını bulur, metinde geçen problemleri tespit eder ve problemlere çözümler sunar. Hikayelerle ilgili aktiviteler yaparak hikayenin geçtiği zamanı ve yeri bulur, ana karakterleri tanımlar. Okuma parçası ile ilgili sınıf tartışmalarına ve aktivitelere katılır, okuduğu metinlerde öğrendiklerini ve anladıklarını analiz, özet, tartışma ve drama aktiviteleri olarak uygular. Dil bilgisi kurallarını ve noktalama işaretlerini doğru kullanır, düşüncelerini düzgün sıraya koyarak giriş, gelişme, sonuç olarak ifade eder.

Etkinliklerimiz: Projeler, Disiplinler Arası Çalışmalar, Spell Check, Action Time, Yıl Sonu Gösterileri.

İSPANYOLCA PROGRAMI

İspanyolca, ana dil olarak en çok konuşulan ikinci dildir. Okulumuz, öğrencilerimize eğitici ve de eğlenceli bir sistemle anaokulundan itibaren haftada 2 saat İspanyolca eğitimi vermektedir. Hedefimiz öğrencilerimizin dil yapılarını öğrenirken iletişimsel yeterlilik kazanabilmesini sağlamaktır.

İspanyolca dersinde özellikle hedeflediğimiz program, 4. sınıftan mezun olurken edinilen yabancı dil ile belirli bir seviyeyi yakalamaktır. Bu seviye; öğrencinin kendisini ifade edebilmesi, kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilmesi, kısa ve basit metinleri okuyabilmesidir. Öğrencilerimiz bildiği konular ve faaliyetler hakkında iletişim kurabilir, kısa sohbetlere katılabilir, basit bir dille kendisini ve diğer insanları tanıtabilir, kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir.

Etkinliklerimiz: Projeler, Dictado, Hora de Acción, Yıl sonu sınıf gösterileri.

GERİ BİLDİRİM

Velilerimiz, öğrencilerimizin İngilizce ve İspanyolca derslerinde öğrendikleri kelimeleri, kalıpları, şarkıları, hikayeleri ve yapılan çalışmaları haftalık olarak okulumuzun Performans Takip Sistemi (PTS) üzerinden takip edebilir ya da belirli periyotlarda yüklenen bültenlerde görebilirler.