Oğuzkaan Koleji

Hem çocuklar hem de yetişkinler için sosyal duygusal beceriler "duyguları anlayıp yönetmek, olumlu hedefler belirleyip bu hedeflere ulaşmak, empati duymak ve göstermek, pozitif ilişker kurmak, bu ilişkileri sürdürmek ve verdiği kararların sorumluluğunu üstlenmek için gerekli olan bilgi tutum ve beceriler" olarak tanımlanmaktadır.

Sosyal - duygusal beceriler, öğretilebilen ve öğrenilebilen becerilerdir. Yapılan araştırmalar sosyal duygusal öğrenmenin her yaşta ve ortamda mümkün olduğunu ancak bu becerilerin küçük yaşlarda daha kolay kazanıldığı ve etkisinin ileri yaşlarda daha çok hissedildiğini ortaya koymaktadır.

2021 Eylül’de “OECD Sosyal ve Duygusal Beceriler Araştırması Türkiye Ön Raporu” yayınlandı. 10 ve 15 yaş grubundaki öğrencilerin sosyal-duygusal becerilerinin araştırıldığı bu raporda duygusal becerilerin akademik başarıyla ilişkisi de araştırılmış.

“Görev performansı” ve “açık fikirlilik” becerileri başlıkları altında merak, sebat, sorumluluk ve girişkenlik becerilerinin akademik başarıyı olumlu yönde etkilediğini ortaya çıkarmıştır.

TUSİAD’ın yayınladığı “Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri” raporunda “iş gücünden beklenen beceriler” başlığı altında yaratıcılık, sorgulayıcı düşünme, inisiyatif alma, ikna ve müzakere becerileri, karmaşık problem çözme, esnek düşünme, zorluklar karşısında pes etmeme, detaylara inme ve hakim olma, liderlik, duygusal zeka, hizmet odaklık gibi sosyal duygusal becerileri de kapsayan beceriler olarak açıklanmaktadır.

Sosyal - duygusal öğrenme becerileri ile ilgili yapılan tüm araştırmalardan çıkan sonuç : Öğrencilerin bütüncül gelişimini sağlamak için bilişsel becerilerinin yanı sıra onları sosyal ve duygusal becerileri de desteklemek gerektiğidir.

Sosyal ve duygusal becerilere sahip insanlar; okul, iş ve özel hayatlarında başarılı, huzurlu ve mutlu olabiliyorlar. İyi olma halleri ve yaşam kaliteleri gelişen kişiler, daha üretken ve yaratıcı olma şansına sahip oluyorlar.

Öğrencilerimizin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini geliştirmek amacıyla özel çalışmalar yürütüyoruz.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimimiz ve akademik birimlerimiz beraber çalışarak içerikler hazırlanıyor

Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar :

  • Öğretim ekibimizin sosyal-duygusal öğretimle ilgili eğitim almalarını sağlıyoruz.
  • Öğrencilerimizin yaratıcılığını, merakını, tutkusunu, katılımcılığını, eleştirel düşünme becerilerini ve iş birliği anlayışını desteklemek için disiplinlerarası öğretim uygulaması ve atölye çalışmaları yapıyoruz.
  • Öğrencilerimizin küresel ve çevresel farkındalıklarını artırmaya yönelik “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler” kapsamında sosyal sorumluluk projeleri yaptırıyoruz.
  • Spor ve sanat çalışmalarına özendiriyoruz.
  • Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemeleri için öğrencilerimize nasıl öğreneceklerini öğretiyor, onlara mentorluk yapıyoruz.