Oğuzkaan Koleji

Okulumuzda uygulanmakta olan ölçme değerlendirme-geri bildirim sistemimizin temel hedefi, uygulamakta olduğumuz öğretmen öğrenme süreçlerinin yeterliliğini öğrenci-öğretmen ve okul boyutlarında düzenli olarak ölçüp değerlendirerek öğretim seviyesini arttırıcı önlemler almaktır.

Ölçme ve değerlendirme, öğretme ve öğrenmenin yeterliliğini belirlemek amacıyla yapılan, eğitimle ilgili farklı ölçme yöntemleriyle ulaşılan verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok adımlı bir süreçtir. Geri bildirim ise ulaşılan sonuçların eğitimin tarafları ile paylaşılarak alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilendirme yapmaktır.

Okulumuzun ve öğrencilerimizin performansını en doğru şekilde değerlendirip doğru yönlendirme yapabilmek için birden fazla ölçme yöntemi kullanılmaktadır.

Tüm ilkokul sınıflarında bakanlığımızın bu yıl belirlemiş olduğu yeni yönetmelik ile yazılı sınavları kaldırılmıştır. Ancak okuma- anlama, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesini istenmiştir. Yeni ölçme sistemindeki hedefimiz öğrencilerimizin okuduğunu anlamasını, kendisini yazılı ve sözlü ifade edebilme becerisini sağlayarak bütünsel düşünme becerisini geliştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda Türkçe derslerimizde dört temel beceriye yönelik çalışmalar yapmaktayız. Öğrencilerimizin okuma becerilerini geliştirmek için okuma yorumlama çalışmaları, kendilerini yazılı ifade edebilme becerilerini geliştirmek için belirli bir konuda düşüncelerini ifade etmelerini sağlayan kompozisyonlar yazdırmaktayız. Aynı şekilde öğrencilerimizin dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmemiz için sunum yapma ve belli bir konuda hazırlıklı veya hazırlıksız konuşma yapma çalışmalarına ağırlık vermekteyiz. Bu çalışmalar hem disiplinler arası müfredata uygun olup hem de öğrencinin Türkçe becerilerini ölçmeye yönelik olarak tüm okullarımız için ortak hazırlanmaktadır.

Tüm derslerimiz için süreç odaklı değerlendirmeyi temel alan biçimlendirici değerlendirme yapmaktayız.

Kullandığımız Ölçme Araçları:

 • Kazanım değerlendirme çalışmaları
 • Metin değerlendirme çalışmaları
 • Araştırma ödevleri
 • Sınıf içi öğretmen gözlemleri
 • Doğru yanlış soruları, boşluk doldurma ve eşleştirme soruları
 • Sunum hazırlama ve sunma.

Ölçme Değerlendirme Amaçlarımız:

Ölçmediğiniz bir şeyi değerlendiremezsiniz, geliştiremezsiniz ve yönetemezsiniz. Yapılan araştırmalar, öğretmenin öğrenciye verdiği doğru geri bildirim, öğrenmeyi ve başarıyı artıran en önemli yöntemlerin başında geldiğini gösteriyor. Bu nedenle de okulun başarısını artırmak için yapılan her ölçme sonucunda geri bildirimi, en önemli gelişim aracı olarak kullanıyoruz.

 • Okulun başarısını değerlendirip alınacak önlemleri belirlemek,
 • Öğrencinin başarısını değerlendirip eksiklerini nasıl giderecekleri konusunda yönlendirmek ve destekleyici önlemler almak,
 • Anne babalara geri bildirim vermek,
 • Öğretme-öğrenme sürecinin verimliliği hakkında yorum yapabilmek,
 • Öğrencileri bir üst eğitim kurumuna hazırlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 • Öğrenci performansını kayıt altına almak ve raporlamaktır.

Sonuç olarak doğru ve etkin yapılan ölçme ve değerlendirme yöntemi; eğitimde kaliteyi artıracak, okul ve öğretmenler için karar vermeyi kolaylaştıracak, öğrenciyi öğrenme konusunda motive edecek, aileleri bilgilendirecek bir süreçler bütünüdür.

Okulumuza Özgü Performans Takip Sistemi’miz (Ölçme-Değerlendirme-Geri Bildirim)

Okulumuzda ölçme-değerlendirme geri bildirim çalışmalarına özel önem verildiğinden okulumuza özgü bir yazılım geliştirilmiştir. Okulda öğrenci performansı ile ilgili tüm veriler bu programa yüklenmekte ve okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler öğrencilerle ilgili tüm performans göstergelerini bu program üzerinden izlemektedir.

Böylece okul yöneticileri bu programla öğrencilerinin gelişimlerini izleyebildiği gibi, öğretmenlerin çalışmalarını da yakından izleyebilmekte ve gerekli önlemlerin alınmasına öncülük edebilmektedir.

Okul, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin Performans Takip Sistemi’mizden ulaşabileceği bilgiler:

 • Yapılan deneme sınavlarının sonuçlarına,
 • Sınavlarla ilgili konu ve frekans analizlerine,
 • Konu ve soru analizli sınav sonuç karnelerine,
 • Verilen ödevlere ve öğretmenler tarafından yapılan geri bildirimlere,
 • Öğrencinin dersine giren öğretmen listesine,
 • Bireysel öğretmen görüşmeleri için randevu saatlerine,
 • Haftalık ders programlarına,
 • Öğrencinin kendi çalışmalarını değerlendirecegi rehberlik envanterlerine,
 • Sınav takvimine,
 • Okunacak kitaplar listesine ve okuma izleme programına ulaşabilirler.