Oğuzkaan Koleji

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Okul ortamında öğrenciler tek başlarına bulunmazlar; öğretmenler, yöneticiler, idari personel ve diğer tüm çalışanlar da okul ortamının bir parçasıdırlar ve doğal olarak rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin kapsamında yer alırlar. Okullarımızdaki psikolojik danışmanlar, okul ortamının öğrenciler ve öğretmenler için en verimli şekilde işletilmesi konusunda yöneticilere destek verir; hedef belirlemeleri ve bu hedeflerine ulaşmaları için öğrencilere rehberlik eder; profesyonel destek gereken durumlarda öğrencilere ve velilere, gerektiği zaman öğretmenlere ve diğer personele psikolojik danışmanlık hizmeti verir.

Çalışmalarımızın temelinde sosyal duygusal öğrenme ve eğitimde psikolojik hizmetlerin evrensel standartları vardır. Standartlarımız, hem milli eğitim kararları hem de ASCA(Amerika Psikolojik Danışmanları Birliği) standart-ları temel alınarak okulumuzun ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir.

İLKELERİMİZ VE GÖREVLERİMİZ

İlkelerimiz;

 • Her öğrenci biriciktir, eşsizdir ve kendisine özel hizmeti hak eder.
 • Öğrencilerin psikososyal gelişimi ve sağlığı önceliklidir.
 • Her türlü görüşmede paylaşılan bilgiler kişiye özeldir ve gizlilik esasına uygun olarak saklanır.
 • İyi bir psikolojik danışman yaşam boyu öğrenme tarzını benimseyerek alanıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip eder.

Görevlerimiz;

 • Okuldaki rehberlik derslerine girerek hedeflerimize uygun etkinlikler yaparız.
 • Çeşitli ölçme araçları ile gözlem ve izlem yöntemleri kullanarak öğrenciler hakkında bilgi ediniriz.
 • Okul hayatının en yüksek kazanç ile geçmesi için her öğrenci ile ÖZEL olarak ilgileniriz.
 • Öğrencilerle bireysel görüşmeler yaptığımız gibi grupla psikolojik danışmanlık ve atölye çalışmaları yapar, seminerler düzenleriz.
 • Öğrencilerin sorunlarını çözerek değil, yaşamlarının devamında da işlerine yarayacak sorun çözme becerileri elde etmelerini sağlayarak onlara yardımcı oluruz.
 • Okuldan sonraki yaşamlarını en yüksek kalitede geçirmelerini sağlayacak psikososyal ve akademik altyapıyı edinmelerine yönelik önleyici ve müdahaleci programlar hazırlarız.
 • Eğitim ortamının iyileştirilmesine yönelik önlemler alınması için yönetim ile işbirliği yaparız.
 • Eğitim ve öğretim verimliliğini korumak ve/veya geliştirmek için öğretmenler ile işbirliği yaparız.
 • Evdeki ortamının gelişimine en uygun halde olması için veliler ile işbirliği yaparız.
 • Öğrencilerin akademik ve sosyal duygusal gelişimleri ile kariyer planlamalarına katkı sağlayacak etkinlikler yapmak için okul dışı kurumlarla işbirliği yaparız.

HİZMETLERİMİZ VE HEDEFLERİMİZ

Tüm bu ilke ve görevlere sadık kalarak öğrencilerimize verdiğimiz hizmetin üç ana başlığı ve hedeflerimiz şöyledir:

1) Akademik Gelişim: Programımız, öğrencilerimizin öğrenme becerilerini en üst düzeye çıkarmaları için destek verir ve her öğrencinin bu konuda strateji geliştirmesine yardımcı olur.

 • Hedef-1) Öğrencilerimiz, hem okul yaşantısında hem de hayatlarının geri kalanında etkin öğrenmelerine katkıda bulunacak bilgi, beceri ve tutumları edinir.
 • Hedef-2) Öğrencilerimiz, ortaöğretime geçişte başarılı olmalarını sağlayacak gereklilikleri karşılayacak şekilde ortaokuldan mezun olurlar.
 • Hedef-3) Öğrencilerimiz, akademik çalışmaların iş yaşantısı, ev yaşantısı ve toplum ile ilişkisini anlamlandırır.

2) Kariyer Gelişimi: Programımız, öğrencilerimizin kısa vadede kendini tanımasına, yeteneklerini keşfetmesine ve uzun vadede zamanı yaşam boyu iyi değerlendiren, özgür, üretken, kendilerini gerçekleştiren bireyler olmalarına zemin hazırlar.

 • Hedef-1) Öğrencilerimiz, kendileri hakkındaki bilgilerle ilişkili olarak iş dünyasını incelemeye ve bilinçli kariyer kararları vermeye yönelik beceriler edinir.
 • Hedef-2) Öğrencilerimiz, kariyer hedeflerine başarı ve doyum ile ulaşmak için strateji geliştirir.
 • Hedef-3) Öğrencilerimiz, kişisel özellikler, eğitim ve beceriler ile iş dünyası arasındaki ilişkiyi anlamlandırır.

3) Sosyal-Duygusal-Kişisel Gelişim: Programımız, öğrencilerimizin okul hayatından yetişkinliğe sosyal ve duygusal olarak sağlıklı geçiş yapmaları ve kişisel gelişim becerileri elde etmeleri için zemin hazırlar.

 • Hedef-1) Öğrencilerimiz, kendilerini ve diğer kişileri anlamak ve bunlara saygı duymak için gerekli bilgi ve kişiler arası becerileri edinir, buna uygun tutum geliştirir.
 • Hedef-2) Öğrencilerimiz, karar verir, hedef belirler ve bu hedefe ulaşmak için gerekli şekilde eyleme geçer.
 • Hedef-3) Öğrencilerimiz, hem sivil hayatta hem de dijital ortamlarda güvende ve hayatta kalma becerilerini kavrar.

SOSYAL DUYGUSAL BECERİLER

Sosyal Duygusal Beceriler; duyguları anlayıp yönetmek, olumlu hedefler belirleyerek bu hedeflere ulaşmak, başkaları için empati duymak, pozitif ilişkiler kurarak bu ilişkileri sürdürmek ve sorumlu karar vermek için gerekli olan bilgi tutumu ve becerilerdir.

Öğrenme, bilişsel beceriler kadar sosyal ve duygusal becerilerden de etkilenmektedir. Sosyal ve duygusal becerilerde gecikme yaşayan öğrencilerin bilişsel becerilerinde de gecikme yaşanmaktadır.

Okulda sosyal duygusal becerilerin kazanımında öğretim programlarının, öğretmenlerin ve okul kültürünün önemli bir yeri vardır.

Karşılıklı saygı ve güvene dayalı okul kültürümüzle, sıcak, demokratik, koruyan, kollayan ve destekleyen okul iklimimizle öğrencilerimizin sosyal duygusal gelişimlerini güçlendiriyoruz.

VELİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

Eğitimin sadece okul içerisindeki çalışmalarla sınırlı olmayacağı fikrinden hareketle, öğrencilerimizin gelişimini en üst düzeyde tutmak için öğrenci-okul-veli iletişimini son derece önemsiyoruz.

  Velilerimizle yapmış olduğumuz çalışmalarımız:
 • Bireysel görüşmelerin planlanması
 • Genel veli bilgilendirme toplantılarının yapılması
 • İhtiyaç duyulan konularda seminer yapılması
  • 7. sınıftan 8.Sınıfa Geçiş Bilgilendirmesi
  • Akran Zorbalığı ve Siber Zorbalık
  • Ergenlik Döneminde Ebeveyn Tutumları
  • Kariyer Planlama
  • LGS Bilgilendirme Semineri
  • LGS - Sınav Yaklaşırken
  • LGS - Sınava 1 Ay Kala
  • Teknoloji Bağımlılığı
  • Verimli Ders Çalışma Teknikleri
 • Bilgilendirmeye yönelik bülten, broşür hazırlanması
 • 8. Sınıf velilerimize “LGS EBEVEYNİ OLMAK” adlı e-dergi yayını

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK KONU BAŞLIKLARI

  Velilerimizle yapmış olduğumuz çalışmalarımız:
 • Okuldaki akademik çalışmalara uyum
 • Etkin ders dinleme
 • Evde ders çalışma davranışları (ders programları, takvimler vb.)
 • Üst öğrenime geçiş sınavları (LGS)
 • Sınav Kaygısı
 • Diğer akademik konular
  • Öğrenme Stilleri, Devamsızlık, Akademik Öz Yeterlik, Öz Düzenleme, Sebat, vb.
 • Aile içi ilişkiler
 • Arkadaşlık ilişkileri
 • Romantik ilişkiler
 • Şiddet/Zorbalık
 • Siber Zorbalık/ Siber Suçlar
 • Diğer sosyal duygusal konular
  • Öz Güven ve Öz Saygı, Duygu Yönetimi, Stres Yönetimi, Çatışma Yönetimi, Sosyal Kaygı, Yas, Korkular, vb. diğer psikolojik sorunlar
 • Kariyer farkındalığı
 • Kariyer planlama
 • Diğer kariyer çalışmaları
  • Öğrencilerimize e-Oğuzkaan sisteminde “Kariyer Portfolyosu” oluşturma eğitimi

KULLANDIĞIMIZ ÖLÇEK VE ENVANTERLER

  Düzenli ve planlı uygulanan ölçek ve envanterler:
 • Akademik Öz Yeterlik Ölçeği
 • Algılanan Öz Düzenleme Ölçeği
 • Anlık Kaygı Ölçeği
 • Sürekli Kaygı Ölçeği
 • Verimli Ders Çalışma Kontrol Listesi
 • Daha Başarılı Olmamı Engelleyen Etmenler Anketi
 • Kariyer Yönü Envanteri
 • Öğrenci Tanıma Formu
 • Öğrenme Stilleri Envanteri
 • Problem Tarama Envanteri
 • Çalışma Performansını Değerlendirme Anketi
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • SWOT Analizi
  İhtiyaç durumunda uygulanan ölçek ve envanterler:
 • Rathus Atılganlık Envanteri
 • Sosyal Anksiyete Ölçeği
 • Sosyometri
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Öykü Testi
 • Kimdir Bu Anketi
 • Kime Göre Ben Neyim Anketi