Oğuzkaan Koleji

OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ ATÖLYESİ (5 ve 6.SINIFLAR)

Okuma ve yazma becerileri öğrencinin akademik geleceğinin en güçlü belirleyicileridir.

Yazının bulunması insanlık tarihi açısından en önemli olaylardan biridir. MÖ 3500 yıllarında Sümerler tarafından bulunan yazı kısa sürede dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı semboller üretilerek kullanılmaya başlanmıştır. Yazı, ifadelerin kayda geçmesinde ve diğer insanlara iletilmesinde kullanılan bir dizi form ve işaretten meydana gelir. İnsanlık tarihi yazının dolayısıyla okumanın keşfiyle birlikte hızlı bir gelişim dönemine girmiştir.

Okumak çocukların beynini geliştiriyor

Doğal ve kolayca yaptığımız "okuma" aslında beynin olağanüstü başarılarından biri olarak kabul edilmektedir. Pittsburg’daki Carnegie Mellon Üniversitesi araştırmacılarından Timoty KELLER ve Morcal JUT okuyan, az okuyan ya da hiç okumayan çocukların zihinsel yeterlilikleri arasında fark olup olmadığını bulmaya yönelik bir araştırma yaptılar. Az okuyan çocukların beyin gelişim-lerinin çok okuyan çocuklara göre daha az gelişmiş olduğu ve bu çocuklara programlı okuma yaptırıldığında yaptıkları okuma sürecine paralel olarak beyinlerinin geliştiği gözlenmiştir.

Elle yazan çocuklar daha hızlı öğreniyor

Rus Psikolog Lev VYGOTSKY özel birtakım sistem, sembol ve işaretlerden oluşan yazı dilinin ustalıkla kullanılmasının bir çocuğun kültürel gelişiminin kritik dönüm noktası olduğunu belirtiyor. Kanadalı bilim insanları Kieran EGAN ve Nataila GAYDAMOSCHKO ise okuma yazmanın çocukların mantıksal gelişimleri ile birlikte duygusal gelişimlerini de sağladığını, hayal güçlerini, kendi duygu, düşünce hislerini inceleme becerilerini ve düşüncelerine ilişkin farkındalıklarının arttığını belirtiyorlar.

Yale Üniversitesinden Psikolog Paul BLOOM el yazısıyla bir şeyler ortaya koymanın neyin önemli olduğuna odakl-anmayı ve daha iyi düşünmeyi sağladığını belirtmektedir. 2017 yılında yayınlanan bir araştırma; çalışmayı yazarak tamamlayanların, aynı çalışmayı klavye kullanarak tamam-layanların aksine beyindeki öğrenme ile ilgili bölgelerini daha aktif olarak kullandıklarını ve öğrenilen bilgilerin hafızada kalmasını kolaylaştıracağını belirtiyor.

Bütün bu araştırmalardan çıkan sonuçlar öğrencinin akademik geleceğinin onun okuma ve yazma becerilerine bağlı olduğunu göstermektedir. Öğrenciyi okuma ve yazmaya yöneltmek okulun ve öğretmenlerin görevi olduğu kadar anne babaların da öncelikli görevidir.

Okuduğunu ve dinlediğini anlamayan, anladığını söz ve yazıyla anlatamayan bir öğrencinin hiçbir derste başarılı olması düşünülemez.

OĞUZKAAN KOLEJİ'NDE OKUMA VE YAZMA BECERİLERİNE ÖZEL PROGRAM UYGULUYORUZ

Okuma Becerileri

5 ve 6. sınıflarda haftada 2 saat olmak üzere zorunlu dersler listemizdedir. Okuma ve yazma becerileri dersleri Türkçe zümremizin okulumuza özel hazırladığı yıllık müfredat programına bağlı olarak yürütülür.

Okuma becerileri derslerinde öğrencilerimizin doğru, düzgün, hızlı ve akıcı okuma, anlama, yorumlama, neden - sonuç ilişkisi kurabilme ve öğrenebilme becerilerini geliştirmek için çalışıyoruz

Okuma becerileri derslerinde öğrencilerimize Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş olan kitaplar okutulur. Okunan kitaplarla ilgili sunum; tartışma ve değerlendirme çalışmaları yaptırılır. Bu çalışmalarda konuya farklı pencerelerden bakmayı öğrenen öğrencilerin birbirlerinin duygu ve düşüncelerini anlama ve empati yapma, kitap analizi ve kitap eleştirisi yaparak düşünme, yorumlama ve değerlendirme becerileri gelişiyor.

Metin değerlendirme sorularından oluşan sınavlarla öğrencilerin gelişimleri izliyoruz

Yazma Becerileri

Yazma; konuşmayı birtakım sembollerle ifade etmek, sözdeki duyguyu biçimlendirmektir. Yazabilmek için düşünmek, hayal kurmak ve yazmak istenilen konuyu iyi bilmek, daha etkili ve güçlü bir anlatım için önceden plan yapmak gerekir. Bu kapsamda yazmak, yazacak kişiyi araştırma yapmaya eksiklerini tamamlamaya, yanlışlarını düzeltmeye yönelttiği için yazarın mantık yürütme ve öğrenme becerisini geliştirir ve tutarlı düşünme alışkanlığı edindirir.

Düşünmek, konuşmak ve yazmak birbirlerinden farklı beceriler gerektirir ve bu becerilerin hepsini aynı düzeyde kullanan insanlar hayatta çok başarılı olurlar.

Matematik Oyunları - Türkiye'de bir ilk

5. ve 6.sınıflarda Matematik dersinde işlenen konuları oyun etkinlikleriyle somutlaştırarak öğretiyoruz. Oğuzkaan Koleji öğrencileri için matematik dersi eğlenceye dönüştü.

STEM ATÖLYESİ

STEM; İngilizce olarak Fen–Teknoloji–Mühendislik ve Matematik sözcüklerinin baş harfleriyle ifade edilen ve okul öncesinden başlayarak tüm eğitim kademelerinde disiplinlerarası yaklaşımla öğrencilerin günlük yaşamda farkına vardıkları problemleri tespit etmelerini ve çözüm üretmelerini hedefleyen bir eğitim yaklaşımıdır.

Okulumuzda STEM zorunlu dersler listesinde ve STEM atölyesinde yapılan bir derstir. STEM çalışmaları öğretim ekibimiz tarafından okulumuza özel üretilmiş bir müfredat ve yıllık proje planlaması doğrultusunda yürütülür.

Stem derslerinde öğrencilerimiz disiplinlerarası öğretim yöntemiyle öğrendikleri konularla ilgili günlük yaşamda karşıyaşabilecekleri problemler durumuna çözüm üretmeye yönlendirilirler. Ayrıca her sınıf düzeyinde Birleşmiş Milletlerin “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”'ndan birine yönelik yıl sonu projesi yaparlar. Öğrenciler Sürdürüle-bilir Kalkınma Amaçlarına yönelik yaptıkları projelerle gelecekte yaşayacakları daha yaşanası bir dünya için bugün yaşanan sorunlara çözüm üretmeye çalışarak farkın-dalıklarını artırıyorlar. Bu çalışmalar sınıf içinde gruplar halinde yürütülebileceği gibi bireysel olarak da yapılabilir.

STEM çalışmaları öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgileri pekiştirmelerini sağladığı gibi düşünme, üretme, geliştirme ve girişimcilik becerilerini de güçlendiriyor.

TASARIM ATÖLYESİ

Öğrencilerimiz tasarım atölyesinde STEM çalışmaları kapsamında yürüttükleri projelere yönelik ürettikleri çözümleri inovatif düşünme adımlarını kullanarak tasarıma dönüştürüyorlar.

İnovasyon; yenilik, yenilikçilik anlamına gelir. İnovatif düşünce ise hayal ettiklerini gerçekleştirmek, fikir üretmek, topluma fayda sağlayacak şekilde bilgiyi üretmektir.

İnovatif düşünen insanların özellikleri

  • Zekalarını kullanırlar, sürekli okuyup bilgilerini artırmaya çalışırlar.
  • Meraklı ve öğrenmeye açıktırlar.
  • Empati ve gözlem yetenekleri güçlüdür.
  • Sorgulayıcı kişiliğe sahiptirler ve bilgiyi sınırsızca kullanırlar.
  • Başarısızlıklara çok takılmazlar, çalışmaya devam ederler.
  • Sabırlıdırlar, pes etmezler.
  • Ekip çalışmalarına yatkındırlar, başka insanların fikirlerini de dikkate alırlar.

İNOVATİF DÜŞÜNME ADIMLARI

İnovatif düşünme adımları kullanılarak prototipi oluşturan ürüne kodlama robotik sınıfında yapılan çalışmalarla son şekli verilmeye çalışılır.

Öğrenciler tasarım çalışmalarını bilişim sınıfında ve STEM ve Bilişim öğretmeninin gözetiminde yaparlar. STEM Tasarım ve Kodlama Robotik eğitim alan öğrencilerimiz bu alanlarda yarışmalara katılırlar.